Mesafeli Satış Sözleşmesi


Madde 1 — Sözleşmenin Tarafları

Hizmet Verenin;

a) Ticaret Unvanı: Lignor Kültür Sanat Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.
b) Adresi: Meşrutiyet Mahallesi, Konur Sokak, No: 25/13, PK: 06420, Kızılay-Çankaya / ANKARA.
c) Vergi Kimlik Numarası: 6081318296
d) Telefon Numarası: +90 (532) 491 64 27
e) E- Posta Adresi:

(Bundan böyle Sosyal Bilimler Atölye olarak anılacaktır.)

Hizmet Alanın;

a) Adı ve Soyadı:
b) Adresi:
c) T. C. Kimlik Numarası:
d) Telefon Numarası:
e) E-Posta Adresi:

(Bundan böyle Katılımcı olarak anılacaktır.)

Madde 2 — Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Katılımcı ile Sosyal Bilimler Atölye arasında, Sosyal Bilimler Atölye’ye ait www.sosyalbilimler.online internet sitesi üzerinden ____________________ başlıklı etkinlik için kayıt ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3 — Sözleşme Konusu Hizmetin Niteliği

İşbu sözleşme kapsamında Sosyal Bilimler Atölye tarafından Katılımcıya sağlanacak olan hizmet, yüz yüze ve/veya çevrimiçi olacak şekilde ………. isimli  etkinliğin düzenlenmesidir.

Madde 4 — Sözleşme Konusu Etkinliğin Bedeli ve Ödeme Şekli

İşbu Sözleşme kapsamında, Katılımcı‘nın katılacağı ____________________ başlıklı etkinliğin bedeli, tüm vergiler dâhil  _______,00-TL’dir. Ödemeler, peşin olarak online sistem üzerinden yapılacaktır. 

Madde 5 — Katılımcının Cayma Hakkı ve Cayma Hakkının Kullanımı

5.1. Katılımcı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 (on dört) gün içinde Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Katılımcının cayma hakkı süresi Sözleşmenin kurulduğu gün başlayacaktır.

5.2. Sözleşme, www.sosyalbilimler.online internet sitesinden Katılımcı‘nın ilgili atölye sayfasına / sepete girdikten sonra  açılan sayfadaki Sosyal Bilimler Atölye – Katılımcı Bilgi Formu doldurarak ön kaydı yapması ve etkinlik için öngörülen kontenjanda yer olması durumunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Katılımcının cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.

5.3. Katılımcı cayma hakkını kullandığını 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak Sosyal Bilimler Atölye’ye bildirecektir. Sosyal Bilimler Atölye, Katılımcı‘nın cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Katılımcı‘dan tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Katılımcı‘ya gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Katılımcı‘nın hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Katılımcı‘ya herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. Sosyal Bilimler AtölyeKatılımcının hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz.

5.4. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Hâller

5.4.1. Katılımcı, ____________________ başlıklı etkinlik başladıktan sonra mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı etkinliğe katılamayacak olma ya da etkinlikten erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.

5.4.2. Katılımcı, 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.

5.4.3. Cayma Hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Katılımcı‘nın onayı ile katılımcıların etkinliğe katılmış olmaları hâlinde de Katılımcı cayma hakkını kullanamayacaktır.

Madde 6 — Mücbir Sebepler

Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden görülemeyen ve Tarafların Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/ya geciktirici hâllerin oluşması mücbir sebep hâli olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, harp ve seferberlik hâli, bulaşıcı hastalıklar, ulusal yas, terör hadiseleri vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep hâlinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi hâlinde Taraflardan biri karşı Tarafa yazılı olarak bildirmek suretiyle sözleşmeyi derhal feshedebilir.

Madde 7 — Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

7.1. Sosyal Bilimler Atölye işbu Sözleşme kapsamında işlediği Katılımcı‘ya ilişkin kişisel veriler açısından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla uhdesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.

7.2. Sosyal Bilimler Atölye işbu Sözleşme kapsamında işlemiş olduğu Katılımcı‘ya ait kişiler verileri, münhasıran Sözleşmede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Sözleşme’nin kurulması ve gereği gibi ifa edilebilmesi için işleyecektir.

7.3. Sosyal Bilimler Atölye bu kişisel verileri, “katılımcının yaşamsal çıkarlarının korunması için gerekli olan hâllerde” ilgili birimlerle ve/ya kuruluşlarla (doktor/hemşire, hastane, ambulans, itfaiye gibi) paylaşabilecektir.

7.4. Sosyal Bilimler Atölye işlediği kişisel verileri korumak için uygunluk güvenlik düzeyini temin için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

7.5. Sosyal Bilimler Atölye işbu Sözleşme konusu hizmetini sunabilmek için üçüncü taraflarla kişisel veri paylaşımı yapması gerektiğinde, sözleşmesel açıdan en az kendi yükümlülüklerine tabi olmasını sağladığı taraflarla veri paylaşımı yapacak ve hizmet temin edildikten sonra bu verilerin tekrar Sosyal Bilimler Atölye’ye  iade edilerek, sistemlerinden asıl ve yedek kopyalarının silinmesini sağlayacaktır.

7.6. Sosyal Bilimler Atölye işbu Sözleşmeye istinaden işlediği kişisel verileri;

— Verilen hizmet mukabili kesilen faturalar açısından 10 yıl (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu),

— İşbu Sözleşme ve bu Sözleşmeye istinaden Taraflar arasında oluşan her türlü bilgi ve belgeyi 10 yıl (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu)

— Çevrimiçi ziyaretçi kayıtlarını 2 yıl (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun)

süre ile saklayacaktır. Bu sürelerin bitiminde KVKK gereği işlenen elektronik ortamdaki kişisel veriler “silinecektir”, kâğıt ortamdaki kişisel veriler ise “imha” edilecektir.

7.7. Sosyal Bilimler Atölye işlediği kişisel verilere ilişkin olarak, bu verileri süresiz olarak sır niteliğinde saklamakla yükümlüdür.

7.8. Sosyal Bilimler Atölye işlediği kişisel verileri kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde; bu kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir.

7.9. Katılımcı‘nın kişisel veri sahibi olarak, Sosyal Bilimler Atölye tarafından işlenen kişisel verileri üzerindeki hakları aşağıdaki gibidir:

— Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

— Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

— Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

— Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

— Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

— 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

— İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

— Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklara yönelik başvuruların, ____________________ başlıklı Etkinlik için ödeme formunu doldururken bizimle paylaştığınız ve sistemimize kaydettiğimiz e-posta adresiniz üzerinden atolye@sosyalbilimler.online adresine gönderilmesi mümkündür.

Madde 8— Bilgilerin Saklanması ve Erişim

Sosyal Bilimler Atölye tarafından, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belge 3 (üç) yıl boyunca saklanacaktır. Sözleşme metni Katılımcı‘nın talep etmesi durumunda yukarıda 1. maddede belirtilen adresine gönderilecektir.

Madde 9 — Yürürlük

İşbu sözleşme, Katılımcının www.sosyalbilimler.online internet sitesi üzerinden başvuru yaparak ödemeyi gerçekleştirdiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 10 — Diğer Hükümler

İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.