Sosyal Bilimler Atölye Katılımcı Sözleşmesi


Madde 1 — Sözleşmenin Tarafları

İşbu Sözleşme, aşağıda Ad-Soyad ve sair bilgileri bulunan etkinlik katılımcısı ile (bundan sonra Katılımcı olarak anılacaktır) Lignor Kültür Sanat Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra Sosyal Bilimler Atölye olarak anılacaktır) arasında hazırlanmış olup, taraflar aşağıdaki şartlarda anlaşarak, sözleşme hükümlerine uymayı karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde 2 — Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. Sosyal Bilimler Atölye Çalışmaları kapsamında Etkinliği Düzenleyenin;

a) Ticaret Unvanı: Lignor Kültür Sanat Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.
b) Adresi: Meşrutiyet Mahallesi, Konur Sokak, No: 25/13, PK: 06420, Kızılay-Çankaya / ANKARA.
c) Vergi Kimlik Numarası: 6081318296
d) Telefon Numarası: +90 (532) 491 64 27
e) E- Posta Adresi:

2.2. Sosyal Bilimler Atölye Çalışmaları kapsamında Etkinliğe Katılanın;

a) Adı ve Soyadı:
b) Adresi:
c) T. C. Kimlik Numarası:
d) Telefon Numarası:
e) E-Posta Adresi:

Madde 3 — Sözleşmenin Konusu ve Süresi

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Sosyal Bilimler Atölye tarafından düzenlenecek etkinliklere ilişkin (bundan sonra Etkinlik olarak anılacaktır) aşağıda yazılı hususları kayıt altına almak ve söz konusu etkinlikler ile bağlantılı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

3.2. İşbu Sözleşme; Taraflar sözleşmeyi sona erdirme noktasındaki niyet ve iradelerini yazılı olarak ortaya koymadıkları sürece imza tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Atölye’nin düzenleyeceği ve Katılımcının bizzat katılacağı ____________________ başlıklı etkinlik için geçerlidir.

Madde 4 — Etkinlik Süresi ve Şekli

4.1 Etkinlik, Sosyal Bilimler Atölye tarafından belirlenecek tarihler arasında gerçekleştirilecektir. Etkinlik ile ilgili bilgiler Sosyal Bilimler Atölye tarafından Katılımcı‘nın belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilecektir.

4.2  Etkinlik planlaması yüz yüze ve/ya çevrimiçi düzenlenmek üzere yapılmış olabilir. Durumun gerektirdiği hâl ve şartlar doğrultusunda Sosyal Bilimler Atölye bu planlamalarda değişiklik yapabilir.

4.3 Etkinlik ile ilgili her tür değişiklik etkinlikten önce e-posta ve/ya telefon yolu ile Katılımcı‘ya bildirilecektir.

Madde 5 — Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Katılımcı, katılmak istediği etkinlik ile ilgili yeterli bilgiye ve etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi hâlinde yeterli sistem gereksinimlerine sahip olduğunu kabul eder.

5.2. Etkinlik, içerik bakımından duyuruda belirtilen konularla bağlı değildir. Etkinlik esnasında katılımcılar ve Atölye Yürütücüsünün ortak iradeleri ile içerik açısından çeşitli değişiklikler söz konusu olabilir. İşbu değişikliklerden ötürü Sosyal Bilimler Atölye’nin herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir.

5.3 Etkinlik ile ilgili işbu sözleşmeyi hükümsüz kılacak nitelikte esaslı değişiklikler olur ise Sosyal Bilimler Atölye bu hususu Katılımcıya bildirmekle yükümlüdür.

5.4. Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi ve Katılımcı‘nın sistem gereksinimlerini sağlayamaması sebebi ile etkinliğe katılamaması hâlinde Sosyal Bilimler Atölye’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda Katılımcı ücret iadesi talep edemez.

Madde 6 — Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Katılımcı, etkinliklerde kullanılan materyallerin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde fikri mülkiyet hakları kapsamında olduğunu ve söz konusu materyallerin kullanımı açısından yürürlükteki mevzuata uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul eder.

6.2. Katılımcı bu materyalleri hak sahibinin yazılı izni bulunmaksızın yazılı, sözlü, görsel, işitsel yollarla, bireysel yahut ticari amaçla kullanılmayacağını, kopyalanmayacağını, kullandırılmayacağını, aracılık edilmeyeceğini, taahhüt ve kabul eder.

6.3. Katılımcı etkinlik esnasında görüntü, ses kaydı ve video kaydı yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.4 Katılımcı, etkinlik esnasında ya da sonrasında etkinlik dolayısı ile öğrendiği sır ya da kişisel veri niteliği taşıyan bilgileri saklamakla yükümlüdür. Sır saklama yükümlülüğü süresizdir.

Madde 7 — Sözleşmenin Devri

İşbu sözleşmenin tamamen ya da kısmen devri karşı tarafın açık ve yazılı iznine tabi olup, izin alınmadan devir söz konusu olur ise bu hal, sözleşmenin diğer tarafı için haklı sebeple fesih sebebi oluşturacaktır.

Madde 8 — Cezai Şart

Katılımcı tarafından bu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi halinde 30.000,00.-TL cezai şart ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ihlâller sebebi ile Sosyal Bilimler Atölye aleyhine zarar doğmuş ise Katılımcı bu zarardan da sorumlu olacaktır.

Madde 9 — Diğer Hükümler

İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.