İnsan Bilimlerinde Felsefi Sorunlar

  • Atölye Yürütücüsü: Güncel Önkal [Hakkında]
  • Kategori: Felsefe, Sosyoloji
  • Atölye Takvimi: SÜRESİ GEÇMİŞ ETKİNLİK
  • Atölye Gün ve Saati: Gün ve Saat Duyurulacak
  • Yer / Yöntem: Zoom Meeting (Çevrimiçi)
  • Minumum katılımcı sayısı 5 Kişi olup, söz konusu sayıya ulaşılamadığında atölye yürütücünün bilgisi dahilinde atölye bir başka tarihe ertelenecektir. Erteleme sonrası yeterli sayıya ulaşılamadığı taktirde ödeme yapan katılımcıların ücretleri iade edilecektir.
  • Katılımcılara “Atölye Katılım Belgesi” verilecektir.

İnsan Bilimlerinin, konu kapsamı, yöntem tartışmaları ve kavramlarının bağlamları bakımından diğer bilimlerden nasıl ayırt edildiği, insan bilimlerinin karşı karşıya kaldığı yöntem sorunlarından itibarının tartışıldığı günümüze kadar insan bilimlerinin rolünün eleştirel biçimde ele alınışı bu atölye çalışmasının genel izleğini oluşturacaktır. Sosyal Bilimler Atölye bünyesinde düzenlenen bu atölyenin sonunda katılımcılar insan bilimlerindeki felsefi sorunları, insan ve toplum bilimlerinin nesneleştirme yöntemi bağlamında epistemolojik olduğu kadar ontolojik ve de etik açılardan farklı yaklaşımlarla değerlendirebileceklerdir.

Atölye Programı

Hafta 1
İnsan bilimleri ve toplum bilimleri üzerine düşünmek ne demektir? Bu temel soru bağlamında Husserlci kritik ve Gulbenkian Komisyonu Raporu’nu ele alacağız. Husserl Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe başlıklı konuşmasında neden psikolojizm tehlikesine dikkat çekmektedir? Gulbenkian komisyonu insan bilimleri (beşeri bilim) yerine sosyal bilim kavramını koymayı, disiplinler arası çalışmaları arttırmayı neden istemektedir? İnsan bilimleri kültür dünyası problem alanından kopmakta mıdır?

Hafta 2
Beşeri bilim anlayışının başat doğa bilimleri anlayışı üzerinden kurgulanmasından doğan muğlaklık sorunları, kültür bilimleri-tin bilimleri- doğa bilimleri ayrımının altında yatan temel sorunsallar, rasyonellikten ve yapısalcılıktan doğan felsefi sorunlar bu oturumda karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Hafta 3
Bilgi felsefesinden bilgi sosyolojisine mi geçilmektedir? İnsan bilimleri epistemolojisi artık salt araştırma odaklı yaklaşımla, sosyal inşacı modellere teslim mi olmuştur? İnsan bilimlerinin siyasete araç kılınması ne demektir? Eleştiriler ve yeni eğilimler nelerdir?

Hafta 4
“İnsan bilimleri düşüncesinin geleceği” kapanış oturumunda ele alınacaktır. Post-truth nedir, ne değildir? Kültürün, insan yaratısının geleceği var mı? Doğa karşısında insan kendisini artık nasıl konumlandırıyor? Bireysellik ve toplumsallık kutbunda üçüncü bir kutup olarak teknolojik hegemonya mı var. Tüm bu sorunlar karşısında neden insan bilimleri genel saptamalarda bulunamıyor? İnsan bilimleri bir yozlaşma yüzyılında meşruiyet zemini olarak mı kullanılıyor?