Antroposen Çağdan Antropo-Teknik Çağa: Batı Düşüncesi

  • Atölye Yürütücüsü: Ahmet Dağ [Hakkında]
  • Kategori: Felsefe
  • Atölye Takvimi: SÜRESİ GEÇMİŞ ETKİNLİK
  • Atölye Gün ve Saati: Çarşamba ve Cumartesi | 20:00-21:30
  • Yer / Yöntem: Zoom Meeting (Çevrimiçi)
  • Minumum katılımcı sayısı 7 Kişi olup, söz konusu sayıya ulaşılamadığında atölye yürütücüsünün bilgisi dahilinde atölye bir başka tarihe ertelenecektir. Erteleme sonrası yeterli sayıya ulaşılamadığı taktirde ödeme yapan katılımcıların ücretleri iade edilecektir.
  • Katılımcılara “Atölye Katılım Belgesi” verilecektir.

Felsefe anlatımlarında felsefe, mitos’tan logos’a bir yaklaşımla ele alınır oysa felsefe, ne mitosu ne de Teo’yu/Tanrı’yı terk etmiş bir düşünce etkinliği değildir. Doğa filozofları olarak adlandırılan Thales, Anaximenes, Anaximandros gibi filozoflar tabiatı müşahede ederek doğayı anlama çabası içinde bulundukları için doğa filozofları olarak adlandırılmışlardır. Felsefe tarihinin en çok eleştiren filozofları olan Sofistler, doğa filozoflarının müşahedesini, insana ve toplumsala yöneltmiştir. Sokrates’i felsefi olarak güçlü tutan Sofistler, matematiğe kıymet veren Platon’u da besleyen önemli kaynaklardan biri olmuştur. Platon’daki matematikçi bakışı daha çok müşahede düzlemine indirgeyerek biyoloji esaslı bir felsefe edinen  Aristoteles, felsefeyi felsefe-bilim düzlemine ilerletmiştir. Düşünmenin aleti olan mantık ilmini kurmakla birlikte biyoloji, zooloji, fizik, kimya, psikoloji gibi ilimlerin temellerini atmıştır. Bilgiyi konu alan ve her alanı ihsas eden Aristoteles’in felsefe-bilim anlayışı, kendinden sonraki çağlara da kaynaklık etmiştir.

Her ne kadar Rönesans ve 17. yüzyıl anti-Aristotelesçi olarak bilinse de Aristoteles’in inşa ettiği felsefe-bilim düzlem üzerinden fizik-matematik-mekanik eksenli  özne, doğa, bilgi ve varlık tasavvuru meydana gelmiştir. Bu tasavvur; 18. yüzyılda (Aydınlanma) ticari kapitalizmi, bilimselliği, entelektüelliği ve modern özerk bireyi doğurmuştur. 19. yüzyıl (Sanayileşme Çağı), 17 ve 18. yüzyılın felsefi ve entelektüel birikimini bilimselliğe ve mekanizme döndüğü bir yüzyıldır. 20. yüzyıl; mekanizmin teknolojiye dönüştüğü bir çok felsefi akımın (Marksizm, varoluşçuluk, postyapısalcılık, postmodernizm, fenomoloji vb.) varlık bulduğu bir yüzyıldır. Bu yüzyılda insan; flaneuer (Chalres Baudelaire), postmodern (Jean-François Lyotard, David Harvey),  Kutsal İnsan (Giorgio Agamben) gibi sıfatlarla isimlendirilmiştir. 21. yüzyılda ise mekanik ve teknolojik süreç daha da ileri götürülerek siber-nano-biyo-info teknolojik sürece taşınmıştır.

Mekanik süreçten sibernetik sürece geçilen çağın insanı, antroposen varlıktan daha güçlendirilmiş varlık olan antropo-teknik bir varlık olma aşmasına gelmiştir. 21. yüzyılda antroposen varlığın konumu transhümanizm üzerinden güçlendirilirken bir yandan da posthümanizm antorposenin tahtından inmesi gerektiğini ifade ediyor. 20. yüzyılda bir çok akım bulunmasına rağmen 21. yüzyılda —şimdilik— çok az akım var. 21. yüzyılda en çok mevzu edilecek felsefi kavram veya akımlar; transhümanizm ve posthümanizm olacak görünüyor. Sosyal Bilimler Atölye bünyesinde düzenlenen bu atölyede felsefenin başlangıcına atıfta bulunulduktan sonra en mühim filozoflarından biri olan Aristoteles’in felsefe-bilim eksenli felsefesine ve onun temellerine önemli katkıda bulunduğu fizik-matematik eksenli 17. yüzyıl felsefesine yer verilecektir. Aydınlanma Düşüncesi mevzu edildikten sonra postyapısalcılık, postmodernlik ve son olarak transhümanizm-posthümanizm meselesine değinilecektir.

Atölye Programı

Hafta 1
— Grek Düşüncesinde Felsefe-Bilim | 01 Aralık 2021
— Aristoteles’te Felsefe-Bilim (Bilgi-Varlık) | 04 Aralık 2021

Hafta 2
— Aristoteles’te Felsefe-Bilim (Ahlak-Siyaset) | 08 Aralık 2021
— Roma’da Güce Bürünen Felsefe-Bilim | 11 Aralık 2021

Hafta 3
— Bilimsel Bir Tasavvur Olarak Rönesans | 15 Aralık 2021
— Fizik-Matematik Eksenli Felsefe Bilim (17. Yüzyıl) | 18 Aralık 2021

Hafta 4
— Entelektüel-Zihinsel Bir Hareket Olarak Aydınlanma | 22 Aralık 2021
— 20. Yüzyıl: Postyapısalcılık ve Postmodernlik | 25 Aralık 2021

Hafta 5
— Antroposen Çağdan Antropo-Teknik Çağa: Transhümanizm-Posthümanizm | 28 Aralık 2021